Ogólne Warunki Sprzedaży z 1.01.2023 r.

Niniejszy dokument reguluje zasady zawierania i wykonywania wszystkich Umów sprzedaży Towarów sprzedawanych przez Eneon, o ile nie zostaną uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności odrębne postanowienia przez Strony.

Pojęcia używane w OWS oraz w Umowie oznaczają:

 1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Kupujący – podmiot składający Zapytanie Ofertowe, Zamówienie lub kupujący Towar od Eneon.
 3. Eneon – Eneon sp. z o.o.
 4. Towar – nabywana na podstawie Umowy rzecz lub rzeczy ruchome.
 5. Zapytanie Ofertowe – pochodzące od Kupującego zapytanie, na podstawie którego Eneon sporządza Ofertę.
 6. Oferta – informacja sporządzona przez Eneon na podstawie Parametrów doborowych: w systemie EITON, w formie dokumentu lub e-mail-a zawierającego informacje o proponowanych parametrach technicznych Towaru, ilości, cenie, sposobie płatności, warunkach Dostawy oraz pozostałych warunkach Umowy.
 7. Zamówienie – potwierdzenie przez Kupującego warunków Umowy wskazanych w Ofercie lub ustalonych pomiędzy Eneon a Kupującym w: systemie EITON, w odrębnym dokumencie lub w drodze wymiany korespondencji mailowej.
 8. Potwierdzenie Zamówienia – przyjęcie przez Eneon Zamówienia do realizacji w części lub całości przesłane do Kupującego drogą elektroniczną.
 9. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Eneon a Kupującym, mogąca przyjąć także postać Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego, umowa zostaje zawarta pod warunkiem Potwierdzenia Zamówienia przez Eneon. Brak albo odmowa Potwierdzenia Zamówienia przez Eneon jest równoznaczna z brakiem zawarcia umowy.
 10. Dostawa – dostarczenie Towaru do miejsca, w terminie i na warunkach określonych w Umowie.
 11. Dowód Dostawy – dokument potwierdzający dostarczenie Towaru.
 12. EITON – internetowy system informatyczny Eneon do składania i potwierdzania Zamówień, zawierania umowy sprzedaży Towaru, do zarządzania oraz monitorowania odwadniaczy Fluxion, znajdujący się pod adresem internetowym: https://app.eneon.eu
 13. Parametry doborowe – informacje pochodzące od Kupującego niezbędne do prawidłowego dopasowania towaru do warunków jego pracy.
 14. Subskrypcja – dostęp do modułu monitorowania odwadniaczy Fluxion w systemie EITON możliwy jest na zasadzie płatnej rocznej subskrypcji za każdy monitorowany odwadniacz. Szczegółowe informacje dotyczące opłat, okresów rozliczeniowych i sposobu płatności zostaną przedstawione w osobnej umowie subskrypcyjnej lub w dedykowanej sekcji OWS.
 15. Okres rozruchu – czas niezbędny do określenia poziomu dopasowania odwadniacza Fluxion do rzeczywistych warunków pracy.
 16. Zgłoszenie Reklamacyjne – pochodzący od Kupującego dokument zawierający niezbędne informacje dotyczące Reklamacji.
 17. Reklamacja – zawiadomienie o istnieniu wady jakościowej lub ilościowej Towaru oraz realizacja uprawnień Kupującego w ramach rękojmi lub gwarancji.
 18. Dzień Roboczy – dzień tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 19. Numer Zamówienia – indywidualne oznaczenia Towaru nadane przez Eneon, służące jego identyfikacji.
 20. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do przewidzenia, którego skutki są nie do uniknięcia, nad którym nie ma możliwości zapanowania i zapobieżenia mu, np. wojna, powódź, huragan, śnieżyca itp., a także strajk, korek drogowy lub inne utrudnienia w komunikacji.

§1 Przedmiot Umowy

 1. Eneon dostarczy Kupującemu Towar określony w Umowie, a Kupujący Towar odbierze i zapłaci jego cenę.
 2. Oferta przedstawiana jest według Parametrów doborowych i wytycznych Kupującego, których Eneon nie ma możliwości i obowiązku weryfikować.
 3. Eneon nie odpowiada za prawidłowość Parametrów doborowych podanych przez Kupującego, na podstawie których dokonywany jest Dobór Towarów oferowanych przez Eneon z wyłączeniem §4.
 4. Ewentualne błędy lub niejasności w Zamówieniu powstałe w związku z podaniem nieprawidłowych Parametrów doborowych obciążają Kupującego i nie mogą być podstawą roszczeń Kupującego względem Eneon z wyłączeniem §4.

§2 Terminy realizacji Umowy

 1. Eneon przystąpi do wykonania Umowy po Potwierdzeniu Zamówienia, a w przypadku ustalenia zaliczki, dopiero po jej wpływie na rachunek bankowy Eneon.
 2. Termin realizacji Umowy liczony jest w Dniach Roboczych i rozpoczyna się od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Eneon, a w razie ustalenia zaliczki od dnia następującego po dniu uznania wpłaconej przez Kupującego zaliczki na rachunku bankowym Eneon. W przypadku, gdy zaliczka zostanie wpłacona przez Kupującego przed Potwierdzeniem Zamówienia, termin realizacji Umowy liczony jest dopiero od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Eneon.
 3. Eneon udostępnia informacje na temat statusu produkcji Towaru.Eneon nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikłe z Siły Wyższej. Eneon zawiadomi niezwłocznie Kupującego o przyczynie i przewidywanym opóźnieniu.

§3 Dostawa i wydanie Towaru

 1. Dostawa Towaru następuje kurierem (wskazanym przez Eneon).
 2. Kupujący zapewnia obecność osoby uprawnionej do odbioru Towaru w terminie przyjazdu kuriera. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż osoba podpisująca Dowód Dostawy za Kupującego jest uprawniona do odbioru Towaru.
 3. Eneon udostępnia link do śledzenia Dostawy .
 4. Dostawa może następować partiami.
 5. Kupujący zapewni rozładunek, w tym przygotuje właściwe miejsce składowania Towaru (zgodne z instrukcją obsługi i wskazaniem na opakowaniu). Jeżeli rozładunek nie następuje przy pomocy urządzenia zainstalowanego na pojeździe, koszty rozładunku obciążają Kupującego.
 6. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości Dostawy według Numeru zamówienia. W przypadku rozbieżności kurier sporządza protokół reklamacyjny, będącym podstawą Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 7. W razie braku możliwości dokonania weryfikacji ilości Towaru z uwagi na sposób opakowania, Kupujący może w terminie 5 Dni Roboczych zgłosić braki ilościowe lub niezgodności Numerów zamówienia. Niedotrzymanie przedmiotowego terminu oznacza odbiór bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego (odmowa przyjęcia, niedostępne miejsce dostawy, itp.), Towar zostanie złożony w magazynie Eneon lub u profesjonalnego przechowawcy na koszt i ryzyko Kupującego, a Eneon wezwie Kupującego do odbioru Towaru wyznaczając jednocześnie na to dodatkowy termin pod rygorem odstąpienia od Umowy. Eneon może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do odbioru, a następnie dokonać odsprzedaży Towaru na rzecz innego podmiotu albo dokonać utylizacji Towaru.
 9. W razie odstąpienia od Umowy, Eneon może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości wskazanej w §9 ust. 2 OWS, a w przypadku utylizacji Towaru, dodatkowo kosztami utylizacji w wysokości wskazanej na fakturze wystawionej przez Eneon.
 10. Towary będą dostarczane w jednorazowych, bezzwrotnych opakowaniach (ewentualnie na europaletach), o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Gdy z uwagi na szczególny rodzaj Towaru będzie on dostarczony w opakowaniu zwrotnym, Kupujący zwróci opakowanie w terminie i za pośrednictwem kuriera wskazanym przez Eneon oraz na jego koszt.

§4 Wymiana odwadniaczy Fluxion

 1. Stan pracy odwadniaczy Fluxion jest automatycznie monitorowany za pomocą modułu kontrolnego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy odwadniacza Fluxion w okresie rozruchu zostanie zainicjowana wymiana odwadniacza zapewniająca jego optymalne dopasowanie do warunków instalacji parowej.
 2. Do Kupującego zostanie bezpłatnie wysłany nowy lepiej dopasowany odwadniacz Fluxion zgodnie z zasadami określonymi w §3.
 3. Kupujący we własnym zakresie dokona wymiany odwadniacza Fluxion, a następnie prześle wymieniony odwadniacz Fluxion w opakowaniu dostarczonym z nowym odwadniaczem Fluxion, odpowiednio zabezpieczony, kompletny oraz wyczyszczony.

§5 Dokumentacja

 1. Towar posiada instrukcję obsługi oraz dokumenty takie jak np. atesty, certyfikaty oraz świadectwa i Deklaracje Zgodności (CE), jeżeli są one wymagane.
 2. Eneon uzyska i dostarczy inną dokumentację dodatkową, o ile Kupujący poinformuje o takiej konieczności przed zawarciem Umowy. W takim przypadku Kupujący poniesie koszty jej uzyskania. Eneon zastrzega, że dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzednich mogą zostać wydane w uzgodnionym, późniejszym terminie.
 3. Instrukcje obsługi dostarczonego Towaru są dostępne na: https://eneon.eu/instrukcje. Instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z Towarem, chyba że strony zastrzegą, iż wystarczająca jest jej dostępność na stronie internetowej.
 4. Instrukcja obsługi jest dostępna i dostarczana w języku polskim, a w przypadku braku w chwili zawarcia Umowy polskiej wersji językowej instrukcji, w języku angielskim.

§6 Zasady płatności

 1. Płatności dokonuje się według zasad określonych w Umowie.
 2. Do ceny sprzedaży netto wskazanej w Umowie zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury.
 3. Zapłata ceny przez potrącenie jest wyłączona.
 4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Eneon.
 5. W razie opóźnienia Kupującego w płatności wynoszącego powyżej 7 dni, Eneon ma prawo wstrzymać Dostawy kolejnych partii Towaru (terminy Dostawy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu) lub wstrzymać realizację pozostałych Zamówień złożonych przez Kupującego, pomimo Potwierdzenia Zamówienia, bez odpowiedzialności Eneon za nienależyte lub nieterminowe wykonanie Umowy.

§7 Zmiany i rozwiązanie Umowy

 1. Po Potwierdzeniu Zamówienia Kupujący może wnioskować o zmianę Umowy w zakresie warunków, miejsca lub terminu Dostawy Towaru.
 2. Zmiana Umowy następuje z chwilą akceptacji wniosku przez Eneon. Jeśli zmiana powoduje dodatkowe koszty, Eneon informuje Kupującego o terminie dokładnego określenia ich wysokości.
 3. Odpowiedź na wniosek Kupującego Eneon wysyła w terminie do 2 Dni Roboczych.
 4. Kupujący w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania informacji o kosztach, może nie wyrazić na nie zgody. Akceptacja dodatkowych kosztów przez Kupującego powoduje, iż Umowa ulega zmianie zgodnie z wnioskiem Kupującego.
 5. Zmiana Umowy w powyższym trybie może nastąpić na podstawie wymiany wiadomości e-mail.
 6. Wniosek o zmianę Umowy powodujący zmianę Towaru lub jego kluczowych części nastąpi na zasadach zawierania Umowy, w szczególności po złożeniu przez Kupującego nowego Zamówienia. W takim przypadku uznaje się, że poprzednia Umowa uległa rozwiązaniu za zgodną wolą Stron.
 7. Eneon może odstąpić od Umowy w razie rażącego naruszenia przez Kupującego jej postanowień, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zaniechania naruszeń w terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych.
 8. Eneon może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni liczonym od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaniechania naruszeń.
 9. W razie odstąpienia od Umowy, Eneon może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości wskazanej w §9 ust. 2 OWS.

§8 Rękojmia za wady i gwarancja jakości

 1. Kupującemu przysługuje rękojmia i gwarancja za wady Towaru przez 24 miesiące, obejmujące wyłącznie roszczenie o naprawę wadliwego Towaru lub jego wymianę na nowy. Kupujący nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.
 2. Odpowiedzialność Eneon z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru Towaru.
 3. Dodatkowe obowiązki Kupującego celem utrzymania odpowiedzialności Eneon za wady Towaru mogą zostać określone w Ofercie, instrukcji obsługi Towaru lub książce gwarancyjnej (jeśli wydano). Eneon ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszym paragrafie jedynie w stosunku do Towaru zainstalowanego i używanego oraz materiałów innych niż eksploatacyjne i szybko zużywające się. Odpowiedzialność Eneon jest ograniczona do jakości materiału i wykonania oraz zgodnej z Umową ilości Towaru z wyłączeniem innych wad.
 4. Eneon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli wadliwość wynika z niewłaściwego i nienależytego użytkowania Towaru, w szczególności wbrew postanowieniom instrukcji obsługi oraz nieprawidłowego korzystania z Towaru, jego nieprawidłowego przechowywania i przemieszczania, jak również niewłaściwej instalacji, montażu i konserwacji. Gwarancji jakości nie podlegają także wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, korzystania z niewłaściwego oprogramowania lub niewłaściwego wykorzystania oprogramowania.
 5. Kupujący składa Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], a wyjątkowo za pomocą tradycyjnej poczty lub kurierem.
 6. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać opis wady, datę jej zauważenia przez Kupującego, numery seryjne wadliwego Towaru, wskazanie osoby uprawnionej po stronie Kupującego do nadzorowania realizacji Reklamacji, a w razie konieczności – świadectwo czystości urządzenia. Do Zgłoszenia Reklamacyjnego Kupujący dołącza wszelkie dokumenty wskazujące na wadę (protokół reklamacyjny sporządzony przez kuriera, zgłoszenie wady od podmiotu faktycznie użytkującego Towar, itp.).
 7. Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym określeniem żądania. Kupujący może złożyć jedno z czterech równorzędnych żądań: odstąpienie od umowy, obniżenie ceny (określenie kwoty, o którą ma być obniżona cena powinno być jasno zaznaczone – cyfrowo, procentowo lub ułamkowo), wymiana rzeczy na nową – wolną od wad, bezpłatna naprawa.
 8. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zostać wysłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 Dni Roboczych od daty powzięcia wiadomości o istnieniu wady. Reklamacje zgłaszane po upływie terminu lub z naruszeniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie nie będą uwzględniane (roszczenia Kupującego wygasają).
 9. W terminie 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego Eneon poinformuje Kupującego o odrzuceniu bądź przyjęciu Reklamacji oraz sposobie i terminie jej realizacji. W razie odrzucenia Reklamacji Eneon informuje Kupującego o kosztach usunięcia wady.
 10. Jeśli do decyzji o przyjęciu Reklamacji potrzebna będzie wizyta Eneon w miejscu zamontowania Towaru, Eneon przed upływem 14 dni od doręczenia Zgłoszenia Reklamacyjnego poinformuje o dacie i kosztach wizyty swoich przedstawicieli. Jeśli Reklamacja okaże się uzasadniona, koszty wizyty ponosi Eneon. W przypadku nieuzasadnionej Reklamacji Kupujący zwraca Eneon koszty wizyty. Eneon przysługuje prawo ostatecznej decyzji o miejscu przeprowadzenia diagnostyki i naprawy.
 11. Informacje, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 powyżej mogą zostać przekazane przez Eneon Kupującemu za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub kuriera. Za datę doręczenia maila uznaje się następny Dzień Roboczy po wysłaniu wiadomości. W przypadku korespondencji za pośrednictwem poczty lub kuriera, za datę doręczenia uznaje się datę odbioru przesyłki. Za podstawowy sposób komunikacji strony przyjmują pocztę elektroniczną.
 12. W celu realizacji Reklamacji, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Eneon za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Eneon. Kupujący ponosi koszty demontażu oraz ponownego montażu Towaru, a Eneon koszty przesyłki zrealizowanej przez wskazanego przez siebie kuriera. Kupujący prześle Towar należycie opakowany, zabezpieczony, kompletny, wyczyszczony, wraz z formularzem zgłoszenia serwisowego pobranym ze strony https://www.eneon.eu/zwroty. Brak przedmiotowego formularza bądź niekompletność informacji w nim zawartych powoduje, że termin realizacji Reklamacji nie biegnie.
 13. 1W przypadku, gdy Towar nie może być przesłany przez Kupującego do siedziby Eneon z uwagi na faktyczne trudności związane z właściwościami fizycznymi lub specyfiką Towaru, brakiem możliwości bezpiecznego odinstalowania Towaru, czy ze względu na rodzaj usterki, diagnostyka i naprawa nastąpią w miejscu używania Towaru. Eneon przysługuje prawo podjęcia ostatecznej decyzji o miejscu przeprowadzenia diagnostyki lub naprawy Towaru.
 14. 1W przypadku wykonania diagnostyki i naprawy w miejscu używania Towaru, Kupujący zapewni Eneon bezpieczny dostęp do Towaru, źródło energii i zaplecze techniczne, poinformuje Eneon o wymaganiach z dziedziny BHP obowiązujących w miejscu instalacji oraz (w razie konieczności) zaopatrzy Eneon w szczególne środki ochrony osobistej poza odzieżą roboczą, obuwiem roboczym, kaskiem, ochronnikiem słuchu i okularami ochronnymi. Kupujący wyznaczy także osobę odpowiedzialną za realizację Reklamacji. W przypadku nieobecności tej osoby, przedstawiciel Eneon może odmówić wykonywania czynności. Wówczas Kupujący ponosi koszty kolejnej wizyty przedstawiciela Eneon, zaś Eneon nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego z powodu przesunięcia terminu.
 15. 1Części i Towary wymienione w ramach Reklamacji stają się własnością Eneon, który jest uprawniony je zatrzymać.

§9 Zasady odpowiedzialności z tytułów innych niż wady Towaru

 1. Jeżeli po Potwierdzeniu Zamówienia przez Eneon, a przed Dostawą Towaru przez Eneon, Kupujący zrezygnuje z całości lub części Zamówienia albo odstąpi od Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyprodukowania lub utylizacji Towaru.
 2. W razie odstąpienia Eneon od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Eneon przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży netto.
 3. W razie niewykonania Umowy z winy Eneon, Kupującemu, który odstąpił od Umowy przysługuje kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży netto. W pozostałych przypadkach Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,3% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru objętej Umową, co do której Eneon pozostaje w zwłoce z Dostawą, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% ceny sprzedaży netto danej partii Towaru.
 4. Każdej ze Stron przysługuje kara umowna w wysokości 5.000 zł. za każdy przypadek naruszenia poufności określony w Umowie lub w §10 OWS.
 5. Eneon nie odpowiada w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (m.in. straty w zakresie produkcji lub brak zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z Towarem, odniesione przez Kupującego lub jakikolwiek inny podmiot z nim powiązany jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży netto wskazanej na fakturze VAT.
 6. Eneon może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie.

§10 Poufność

 1. Kupujący zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Eneon w związku z realizacją Umowy, w tym do nieudostępniania Oferty i innych dokumentów, które otrzymał od Eneon. Informacje te, nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Eneon.
 2. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych uzyskanych w związku ze współpracą z Eneon, w szczególności dotyczących treści Umowy, chyba że Eneon wyrazi uprzednio na piśmie zgodę na ich udostępnienie.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Eneon o każdorazowej zmianie siedziby i adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja wysłana na wskazany wcześniej adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
 2. Bezskuteczne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWS po złożeniu przez Kupującego Zamówienia lub po podpisaniu przez niego odrębnej pisemnej Umowy z Eneon.
 3. Eneon nie będą obowiązywać ogólne warunki sprzeczne lub odbiegające od niniejszych OWS, chyba że Eneon uzna je wyraźnie na piśmie.
 4. W przypadku rozbieżności, pomiędzy postanowieniami OWS, a postanowieniami Umowy zawartej między Kupującym a Eneon, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy
 5. Zmiany Umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści OWS lub Umowy.
 6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części OWS, pozostaje bez wpływu na ważność ich pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
 7. Umowa jest zawarta w języku polskim, prawem właściwym jest prawo polskie, a wszelkie spory na podstawie Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Eneon.
 8. OWS obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 9. Eneon zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Eneon. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego OWS są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu Potwierdzenia Zamówienia przez Eneon.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy jest Eneon. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem adresu: [email protected].
 2. W związku z realizacją Umowy Eneon może przetwarzać takie dane jak: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te mogą być pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą jak i od ich pracodawców/zleceniodawców.
 3. Dane przetwarzane są w następujących celach: zawarcia i wykonania Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. podatkowych, księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celu prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą zobowiązywać Eneon do dłuższego przetwarzania tych danych.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą Eneon usługi IT, usługi obsługi prawnej oraz usługi kurierskie i pocztowe.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.