Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w serwisach internetowych Eneon oraz sposobu i zakresu wykorzystania plików cookie, narzędzi analitycznych i reklamowych.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej oraz serwisów internetowych funkcjonujących pod adresem url: eneon.eu (dalej: Serwis)
 2. Polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Eneon sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, NIP: 113-22-67-203, REGON: 016438161. Eneon sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000059351, o kapitale zakładowym 1 005 000 zł.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora oraz Administratora: [email protected]
 5. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 6. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie OWS i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie OWS; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany w serwerowni zlokalizowanej na terenie unii europejskiej posiadającej certyfikat Tier III w zakresie Constructed Facility oraz Design Documents, ISO w zakresie systemów zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwa informacji oraz zgodność z RODO, TIA-942, KNF i KSC.

§4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Dane te mogą być pozyskane bezpośrednio.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§6. Logi Administratora

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera

  Urządzenia mobilne:

  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone
 3. Użytkownik może wyrazić swoje preferencje dla zgód, podczas pierwszej wizyty na stronie poprzez kliknięcie przycisku “dostosuj” w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie użycie przełączników, aby określić cele udostępniania danych dla witryny Eneon.pl. Aby potwierdzić swój wybór użytkownik musi wybrać przycisk “Akceptuję”.
 4. Akceptacja Polityka Prywatności jest niezbędna w celu korzystania z serwisów eneon.eu

§10. Własność intelektualna

 1. Informacje i treści zawarte na stronach internetowych Eneon są chronione prawami autorskimi i innymi prawami do ochrony w zakresie handlowym.
 2. Poza prawami wyraźnie udzielonymi na mocy niniejszych Warunków korzystania wszystkie prawa, tytuły i roszczenia, w szczególności obejmujące prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i inne prawa ochrony własności intelektualnej, jak również inne prawa dotyczące i wynikające ze wszelkich informacji i treści zawartych na stronach internetowych Eneon pozostają własnością Eneon lub ich odpowiednich właścicieli.
 3. W szczególności nie należy zakładać, że same informacje lub treści zawarte na stronach internetowych Eneon lub też pobieranie, kopiowanie, drukowanie, modyfikowanie, kopiowanie lub jakikolwiek inny sposób wykorzystywania tych informacji i treści oznacza udzielenie jakiejkolwiek licencji lub innych praw do korzystania.

§11. Wykluczenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 1. Eneon nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu i zawartych na nich informacji i treści będzie możliwy w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów.
 2. Eneon dokłada starań, aby zapewniać użytkownikom precyzyjne i aktualne informacje i treści. Eneon nie udziela jednak żadnej gwarancji dokładności, aktualności, kompletności, prawidłowości, braku praw stron trzecich, dostępności lub przydatności stron internetowych Eneon i zawartych na nich informacji i treści, jak również gwarancji wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych w Serwisie.
 3. Eneon nie gwarantuje w szczególności, że wyniki i wnioski oparte na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Eneon, jak również produkty, rozwiązania i usługi, które zostały zamówione w oparciu o takie wyniki i wnioski, są odpowiednie do celów, zastosowań i możliwych sposobów wykorzystania planowanych przez klienta

§12. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Eneon jest ograniczona w stopniu dozwolonym przez przepisy prawa i niezależnie od podstawy prawnej, zarówno w związku z bezpośrednimi lub pośrednimi stratami, roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kosztami, roszczeniami, wydatkami lub odszkodowaniami jakiegokolwiek rodzaju, wynikającymi z korzystania lub braku możliwości korzystania ze stron internetowych Eneon i zawartych na nich informacji i treści, w tym z uzyskanych wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych w Serwisie
 2. Eneon nie odpowiada w szczególności za szkody wynikające z instalacji, korzystania z lub jakiegokolwiek innego zastosowania produktów i rozwiązań, które użytkownik zamówił, w następstwie wyników i wniosków opartych na informacjach i treściach zawartych na stronach internetowych Eneon

§13. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Polityka Prywatności jest niezbędna w celu korzystania z serwisu eneon.eu
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie dnia 1 lipca 2022 roku.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności będzie aktualizowana, gdy wprowadzimy zmiany mające wpływ na Politykę Prywatności, takie jak dodanie nowych produktów, udoskonalenie naszego serwisu oraz uwzględnienie zmian technologicznych i przepisów prawa. Podana w ustępie drugim data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności to dzień ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.