Projekty

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zintegrowanego generatora energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła. Opracowanie tej technologii zapewni uniwersalne i tanie urządzenie umożliwiające konwersję ciepła na energię elektryczną i istotnie przyczyni się do obniżenia strat ciepła w gospodarce i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza.

Beneficjent: ENEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 7 452 575,00 PLN
Dofinansowanie: 5 428 375.00 PLN
Okres realizacji od 1.05.2020 do 30.04.2023

Technologia tworzona w ramach projektu ukierunkowana będzie na zaspokojenie poniższych potrzeb:

– ograniczenie strat ciepła,
– zapewnienie metody zagospodarowania niskotemperaturowych źródeł ciepła,
– zwiększenie wydajności produkcji energii elektrycznej,
– skrócenie czasu zwrotu z inwestycji,
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Efektem projektu będzie wdrożenie systemu produkcji oraz wprowadzenie do oferty rynkowej firmy Eneon sp. z o.o. nowego produktu w postaci innowacyjnego zintegrowanego urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej.

Tytuł projektu: Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego typu odwadniacza przepływowego, który ze względu na swoją unikalną charakterystykę umożliwi osiągnięcie znaczących oszczędności strat pary wodnej. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie algorytmu doborowego, który pozwoli idealnie dopasować parametry produktu do oczekiwań klienta maksymalizując przy tym możliwe do uzyskania korzyści. Planowany projekt obejmuje swoim zakresem połączenie efektów synergii innowacji produktowej (innowacyjnego odwadniacza) oraz innowacji procesowej (oprogramowania doborowego), maksymalizując możliwe do uzyskania efekty poprzez ścisłe dopasowanie odwadniacza do specyfiki instalacji pary wodnej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: I. „Wsparcie przeprowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działania 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Beneficjent: ENEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 4 656 826,62 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 656 826,62 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 3 696 331,46 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R znacząco ulepszonego produktu – nowego typu odwadniacza posiadającego moduł kontrolny oraz nowej technologii – dedykowanego oprogramowania doborowego, które umożliwi dopasowanie średnicy (otworu wewnątrz odwadniacza) i kształtu kryzy (strumienicy) do specyficznych warunków instalacji pary wodnej.

Autorska technologia przedsiębiorstwa pozwoli na osiągnięcie unikalnych wartości parametrów technicznych i cech, takich jak:

– zwiększenie efektywności energetycznej odwadniaczy automatyczna diagnostyka poprawności i efektywności działania

– odwadniacza, zwiększenie efektywności instalacji pary wodnej, maksymalizacja wydajności instalacji pary wodnej,

– zmniejszenie zużycia paliw zasilających instalacje, zwiększenie bezpieczeństwa instalacji, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Efektem projektu będzie implementacja nowego systemu produkcji oraz wprowadzenie do oferty rynkowej Eneon sp. z o.o. nowego produktu w postaci innowacyjnego typu odwadniacza